Nederland verwelkomt in 2018 meer dan 1 gigawattpiek zonnepanelen Vorige Naar overzicht Volgende

19-12-2017

Nederland behoort in 2018 tot een van de 13 landen ter wereld waar meer dan 1 gigawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd zal worden. Het Klimaatakkoord van Parijs en beloftes binnen de Europese Unie brengt de Nederlandse overheid erbij om zonne-energie op grote schaal te stimuleren.
2018 moet dan ook het volgende recordjaar voor de Nederlandse pv-markt worden om uiteindelijk in 2023 over 20 gigawattpiek aan zonnestroom-installaties te beschikken. Ondertussen is binnen Benelux-verband ook de Vlaamse zonnepanelenmarkt van nieuw elan voorzien. In 2017 is er circa 150 megawattpiek pv-vermogen verwelkomd in Vlaanderen en in 2018 zal dit met enkele tientallen procenten groeien.

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) voorspelt dat er in 2018 wereldwijd maar liefst 111 gigawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd zal worden. Slechts 8 landen ter wereld installeerden in 2017 meer dan 1 gigawattpiek aan zonnepanelen. Nederland is een van de 5 volgende landen die volgens GTM Research in 2018 in 12 maanden tijd ook 1 gigawattpiek of meer aan zonnepanelen gaat installeren.
Nederland is daarmee een vreemde eend in de bijt in een rijtje met vooral meer zuidelijk gelegen landen als Brazilië, Egypte, Mexico en Spanje. De onderzoekers van GTM Research doen hun voorspelling in
de Global Solar Demand Monitor. In heel Europa – vooral gedreven door de Spaanse en Nederlandse zonnepanelenmarkt – verwacht men in 2018 35 procent extra zonnepanelen te installeren ten opzichte
van een kalenderjaar eerder. ‘De Europese zonnepanelenmarkt kan een aantal jaren van duurzame groei tegemoetzien met Nederland en Spanje als snelst groeiende afzetmarkten’, aldus Tom Heggarty, senior solar analist bij GTM Research.

Salderen en SDE+
Grotendeels gedreven door de salderingsregeling heeft Nederland in 2017 de grens van 500.000 pv-systemen geslecht. De salderingsmarkt wordt voor de komende jaren door marktexperts geschat op een
volume van 300 tot 400 megawattpiek. De markt van grote pv-systemen is dat niveau inmiddels ontgroeid en in de gehele sector lijkt er consensus over het feit dat in 2018 voor het eerst meer dan
1 gigawattpiek aan zonnepanelen verwelkomd zal worden.  In de visie van Holland Solar (De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie) is 2018 in feite pas het begin van de grootschalige uitrol van zon-pv. In 2017 heeft de branchevereniging namelijk de ambitie uitgesproken om in 2023 over maar liefst 22 gigawattpiek aan zonnepanelen te bezitten. Dat betekent dat er in de periode 2017-2023 grofweg 20 gigawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd zal worden. De grondgebonden bouw – oftewel huur- en koopwoningen en daarmee de salderingsmarkt – is goed voor 3 gigawattpiek. Zonnepanelen bij collectieve huishoudens – oftewel gestapelde bouw – moeten via een gemiddelde plaatsing van 200 megawattpiek per jaar leiden tot 1,4 gigawattpiek extra pv-vermogen in 2023. Bedrijfsmatige kleingebruikers – midden- en kleinbedrijven, boerderijen, scholen en verenigingen – zorgen voor een totaal volume van 1 gigawattpiek tot en met 2023. Voor grondgebonden zonneparken verwacht Holland Solar lange ontwikkelingstijden. Dit mede door de noodzaak om draagvlak bij de lokale bevolking te creëren en door de soms lange juridische procedures die doorlopen moeten worden. De grote bijdrage wordt dan ook pas na 2023 verwacht, maar toch zal er al 4 gigawattpiek geplaatst zijn in datzelfde kalenderjaar. Holland Solar ziet logischerwijs naast de salderingsregeling de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) als belangrijkste instrument voor het aanjagen van de zonne-energiemarkt. Ze verwacht dan ook dat er tot en met 2020 jaarlijks via de subsidieregeling 4 gigawattpiek aan zon-pv beschikt wordt. Bij een conversiegraad van 60 procent en realisatietijd van 3 jaar betekent dit ten minste 10 gigawattpiek in 2023.

Groenestroomcertificaten
Ook bij de zuiderburen is zonne-energie in volle glorie teruggekeerd. Vlaanderen bereikte in de zomer van 2017 de mijlpaal van 300.000 zonnestroomsystemen. In totaal werd er in 2017 zo’n 150
megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd. In 2018 moet daarbij niet alleen de consumentenverkoop van zonnepanelen verder doorgroeien – die maakte in 2017 meer dan 90 procent van de verkoop uit – maar ook de markt voor installaties boven de 10 kilowattpiek moet aantrekken. De Vlaamse overheid voert daartoe vanaf april 2018 onder meer enkele aanpassingen door aan het systeem van groenestroomcertificaten voor systemen van 10 tot 750 kilowattpiek. ‘Het leidt tot een substantieel betere en meer correcte ondersteuning van middelgrote en grote pv-systemen’, aldus Bram Claes van de Vlaamse Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) waar branchevereniging PV-Vlaanderen onderdeel van is.

Terugdraaiende teller
Met de wetenschap dat de terugdraaiende teller in ieder geval tot 2020 gehandhaafd blijft, heeft ODE ook veel vertrouwen voor de komende jaren. Het overheidsdoel van 3,7 gigawattpiek zon-nepanelen in 2020 is daarbij een goede steun in de rug. Waar Nederlandse burgers dankzij de salderingsregeling dezelfde prijs betalen en ontvangen voor een kilowattuur (zonne)stroom die zij afnemen van  of terugleveren aan het elektriciteitsnetwerk, kent Vlaanderen het principe van de terugdraaiende teller. De Vlaamse terugdraaiende teller telt in 2 richtingen: als een zonnepane-leneigenaar (red. tot een systeem van 10 kilowattpiek) elektriciteit van het net verbruikt, stijgt de meterstand. Als een zonnepaneleneigenaar overtollige elektriciteit op het net injecteert, daalt de meterstand. Er is één belangrijk verschil met de Nederlandse salderingsregeling: een Vlaming kan weliswaar meer zonnestroom produceren dan hij verbruikt, maar hier krijgt men geen vergoeding voor. Claes besluit: ‘Al met al verwachten we dat de Vlaamse zonnepanelenmarkt door de verschillende ondersteuningsmechanismen van de federale overheid jaarlijks met tientallen procenten zal blijven groeien.


De Vlaamse zonnepanelenmarkt in cijfers
Het geïnstalleerde zonnepanelenvermogen per kalenderjaar is in Vlaanderen als volgt:
2013: 49 megawattpiek.
2014: 39 megawattpiek.
2015: 63 megawatttpiek.
2016: 113 megawattpiek.
2017: 150 megawattpiek;verwachting ODE/PV-Vlaanderen.
Doel 2020: 3.700 megawattpiek geïnstalleerd pv-vermogen (stand per eind 2017: circa 2.500 megawattpiek).

De Nederlandse zonnepanelenmarkt in cijfers
Het geïnstalleerde zonnepanelenvermogen per kalenderjaar is in Nederland als volgt:
2013: 377 megawattpiek.
2014: 302 megawattpiek.
2015: 467 megawattpiek.
2016: 525 megawattpiek.
Doel 2023: 20.000 megawattpiek geïnstalleerd pv-vermogen (stand per eind 2016: 2.040 megawattpiek).

Bron: SolarMagazine Marktgids 2018

 

Bloomberg New Energy Finance (BNEF)
voorspelt dat er in 2018 wereldwijd maar
liefst 111 gigawattpiek aan zonnepane-
len geïnstalleerd zal worden. Slechts 8
landen ter wereld installeerden in 2017
meer dan 1 gigawattpiek aan zonnepane-
len. Nederland is een van de 5 volgende
landen die volgens GTM Research in 2018
in 12 maanden tijd ook 1 gigawattpiek of
meer aan zonnepanelen gaat installeren.
Nederland is daarmee een vreemde eend
in de bijt in een rijtje met vooral meer zui-
delijk gelegen landen als Brazilië, Egypte,
Mexico en Spanje. De onderzoekers van
GTM Research doen hun voorspelling in
de Global Solar Demand Monitor. In heel
Europa – vooral gedreven door de Spaan-
se en Nederlandse zonnepanelenmarkt
– verwacht men in 2018 35 procent extra
zonnepanelen te installeren ten opzichte
van een kalenderjaar eerder. ‘De Europese
zonnepanelenmarkt kan een aantal jaren
van duurzame groei tegemoetzien met
Nederland en Spanje als snelst groeiende
afzetmarkten’, aldus Tom Heggarty, senior
solar analist bij GTM Research.
Salderen en SDE+
Grotendeels gedreven door de salde-
ringsregeling heeft Nederland in 2017
de grens van 500.000 pv-systemen
geslecht. De salderingsmarkt wordt voor
de komende jaren door marktexperts
geschat op een volume van 300 tot
400 megawattpiek. De markt van grote
pv-systemen is dat niveau inmiddels
ontgroeid en in de gehele sector lijkt er
consensus over het feit dat in 2018 voor
het eerst meer dan 1 gigawattpiek aan
zonnepanelen verwelkomd zal worden.
In de visie van Holland Solar is 2018 in
feite pas het begin van de grootscha-
lige uitrol van zon-pv. In 2017 heeft de
branchevereniging namelijk de ambitie
uitgesproken om in 2023 over maar liefst
22 gigawattpiek aan zonnepanelen te
bezitten. Dat betekent dat er in de peri-
ode 2017-2023 grofweg 20 gigawattpiek
aan zonnepanelen geïnstalleerd zal wor-
den. De grondgebonden bouw – oftewel
huur- en koopwoningen en daarmee de
salderingsmarkt – is goed voor 3 giga-
wattpiek. Zonnepanelen bij collectieve
huishoudens – oftewel gestapelde bouw
– moeten via een gemiddelde plaatsing
van 200 megawattpiek per jaar leiden tot
1,4 gigawattpiek extra pv-vermogen in
2023. Bedrijfsmatige kleingebruikers –
midden- en kleinbedrijven, boerderijen,
scholen en verenigingen – zorgen voor
een totaal volume van 1 gigawattpiek
tot en met 2023.
Voor grondgebonden zonneparken
verwacht Holland Solar lange ontwikke-
lingstijden. Dit mede door de noodzaak
om draagvlak bij de lokale bevolking te
creëren en door de soms lange juridi-
sche procedures die doorlopen moeten
worden. De grote bijdrage wordt dan
ook pas na 2023 verwacht, maar toch
zal er al 4 gigawattpiek geplaatst zijn in
datzelfde kalenderjaar.
Holland Solar ziet logischerwijs naast
de salderingsregeling de Stimulerings-
regeling Duurzame Energie (SDE+)
als belangrijkste instrument voor het
aanjagen van de zonne-energiemarkt.
Ze verwacht dan ook dat er tot en met
2020 jaarlijks via de subsidieregeling 4
gigawattpiek aan zon-pv beschikt wordt.
Bij een conversiegraad van 60 procent en
realisatietijd van 3 jaar betekent dit ten
minste 10 gigawattpiek in 2023.
Zonnewarmte
Diezelfde SDE+-regeling zal volgens de
branchevereniging ook meer en meer
aangewend worden voor de realisatie
van grootschalige zonnewarmtesyste-
men. In 2017 werd er daarnaast via de
investeringssubsidie duurzame energie
(ISDE) subsidie verleend aan de plaat-
sing van circa 3.000 zonneboilers bij
particulieren en bedrijven.
Wil de Nederlandse zonnewarmtesec-
tor de in het Energieakkoord overeen-
gekomen doelstelling van 6 petajoule
zonnewarmtesystemen bereiken, dan
moet er stevig opgeschaald worden. Het
betekent immers ongeveer een vervijf-
voudiging van de ruim 1,2 petajoule die
momenteel opgesteld is In Nederland
werden er in een periode van 10 jaar,
van begin 2007 tot eind 2016, volgens
het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) in totaal zo’n 75.000 zonnewarm-
tesystemen in gebruik genomen. Per
eind 2016 was er daardoor sprake van
bijna 155.000 opgestelde zonnewarmte-
systemen met een collectoroppervlakte
van grofweg 650.000 vierkante meter.
Groenestroomcertifi caten
Ook bij de zuiderburen is zonne-energie
in volle glorie teruggekeerd. Vlaande-
ren bereikte in de zomer van 2017 de
mijlpaal van 300.000 zonnestroomsys-
temen. In totaal werd er in 2017 zo’n
150 megawattpiek aan zonnepanelen
geïnstalleerd. In 2018 moet daarbij niet
alleen de consumentenverkoop van
zonnepanelen verder doorgroeien – die
maakte in 2017 meer dan 90 procent
van de verkoop uit – maar ook de markt
voor installaties boven de 10 kilo-
wattpiek moet aantrekken. De Vlaamse
overheid voert daartoe vanaf april 2018
onder meer enkele aanpassingen door
aan het systeem van groenestroomcer-
tifi caten voor systemen van 10 tot 750
kilowattpiek. ‘Het leidt tot
Top