Algemene voorwaarden

Untitled Document

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Grid Parity Concepts Europe bvba

1. Algemeen

1.1 Voor al onze offertes en prestaties, evenals voor montages, herstellingen, onderhoud en advies of andere contractuele prestaties, in zoverre deze telkens aanvullend overeengekomen zijn, gelden uitsluitend onze navolgende voorwaarden.

1.2 De aankoopvoorwaarden van de klant zijn slechts bindend voor ons wanneer wij ze uitdrukkelijk schriftelijk erkennen.

1.3 Afwijkende overeenkomsten, nevenafspraken, beloften en andere toezeggingen van onze vertegenwoordigers en medewerkers zijn enkel geldig wanneer ze schriftelijk door ons bevestigd werden.

2. Omvang van de leveringsverplichtingen

2.1 Onze schriftelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend. Bestellingen gelden pas als aangenomen wanneer ze door ons schriftelijk bevestigd werden. Doorslaggevend voor de inhoud van de overeenkomst is onze schriftelijke orderbevestiging.

2.2 Op de bij de offerte horende documenten, zoals afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsaanduidingen, kunnen, in bepaalde omstandigheden, afwijkingen voorkomen, waarvoor onze firma niet aansprakelijk is.

2.3 Wij maken voorbehoud voor de correcte en tijdige bevoorrading door onze leveranciers.

2.4 Gedeeltelijke leveringen zijn toegelaten in zoverre zij in redelijkheid van de besteller gevergd kunnen worden.

2.5 De koper mag de ontvangst van de goederen niet weigeren wegens kleine gebreken. De koper dient de levering onmiddellijk na ontvangst op volledigheid, gebreken en conformiteit te onderzoeken.

3. Betalingsvoorwaarden

3.1 Onze facturen zijn betaalbaar voor levering van de goederen, dit in hoeverre geen andere schriftelijke overeenkomsten getroffen werden. Betaling d.m.v. wissels is niet toegestaan.

3.2 Als nalatigheidsintrest wordt een intrest gevorderd van 10%. De rente is van rechtswege en zonder aanmaning verschuldigd vanaf de vervaldag. Dit geldt ook bij eventueel uitstel van betaling. Bij niet betaling en na aangetekende ingebrekestelling wordt het uitstaand bedrag bij wijze van conventionele schadevergoeding verhoogd met 10% met een minimum van 100,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR.

3.3 Indien de koper niet tijdig betaalt, of indien omstandigheden aan het licht komen die de kredietwaardigheid van de koper in vraag stellen (b.v. aanvraag van betalingsuitstel, niet-inning van een cheque, aanvraag van concordaat, staking van betaling), dan worden alle vorderingen opeisbaar. Wij hebben dan bovendien het recht contractuele prestaties, in zoverre deze nog niet volledig zijn uitgevoerd, uit te stellen tot op het ogenblik van de integrale betaling, en/of enkel tegen vooruitbetaling of eerste zekerheden uit te voeren. Verder hebben wij het recht, geleverde goederen op kosten van de koper terug te halen, zonder dat daarbij automatisch gebruik gemaakt wordt van het recht,de overeenkomst te ontbinden. Eventuele verdere wettelijke aanspraken blijven onaangetast.

3.4 Schuldvergelijking is enkel mogelijk met tegenaanspraken die door ons erkend werden of rechtsgeldig vastgesteld zijn. Retentierecht uit hoofde van door ons niet-erkende tegenaanspraken is uitgesloten.

4. Eigendomsvoorbehoud

4.1 De geleverde goederen blijven eigendom van GPC Europe tot op het ogenblik dat alle openstaande vorderingen uit de contractuele relatie vereffend zijn, ook tot op het ogenblik van de inning van cheques.

4.2 Indien door ons geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, verwerkt of vermengd worden met goederen die aan anderen toebehoren, hebben wij recht op een eigendomsaandeel t.o.v. de nieuwe zaak, en wel voor de fractie die overeenstemt met de verhouding van de facturatiewaarde van onze goederen t.o.v. de waarde van de nieuwe zaak op het ogenblik van de verwerking of vermenging. Indien de koper krachtens de wet de exclusieve eigendom van de nieuwe zaak door verwerking of vermenging verwerft, dan komen wij met hem overeen, dat hij ons de medeëigendom van de nieuwe zaak, volgens de verhouding van onze facturatiewaarde van de goederen tot de waarde van de nieuwe zaak op het ogenblik van de verwerking of verbinding overdraagt en deze kosteloos voor ons bewaart.

4.3 Doorverkopers mogen onze goederen in eigen naam verkopen in het kader van een regelmatige commerciële relatie. De koper draagt nu reeds de vorderingen uit de doorverkoop aan ons over. Wij aanvaarden deze overdracht. Bij vervreemding van de goederen na verwerking of verbinding met andere, ons niet toebehorende goederen, geldt de overdracht van de vorderingen tot beloop van de facturatiewaarde van onze goederen. De koper is enkel gemachtigd de overgedragen vorderingen te innen indien hij zijn betalingsverplichtingen tegenover ons correct nakomt. De koper dient tegenover zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen tot de volledige betaling van de goederen.

4.4 Het is de koper niet toegelaten onze goederen in pand te geven of tot zekerheid over te dragen. Hij is ertoe gehouden, acties van derden op de goederen die het voorwerp uitmaken van ons eigendomsvoorbehoud onmiddellijk aan ons mede te delen. Het is de koper verboden overeenkomsten af te slutien van verbod tot overdracht.

4.5 In zoverre de waarde van de ons verstrekte zekerheden de te waarborgen schuldvorderingen in totaal met meer dan 20% overstijgt, zijn wij op vraag van de koper volgens onze keuze verplicht tot vrijgave van zekerheden.

5. Leveringstermijnen, risico-overdracht

5.1 Indien wij door overmacht, staking of lock-out of onvoorziene gebeurtenissen, die ondanks de redelijkerwijze te verwachten voorzorgsmaatregelen niet konden vermeden worden - ongeacht of deze zich voordoen in ons bedrijf of bij een leverancier - zoals bedrijfsstoornissen, vertragingen in het transport en niet-correcte en tijdige bevoorrading door toeleveranciers, onze leveringsplicht niet kunnen nakomen, wordt de leveringstermijn op overeenkomstige wijze verlengd – ook tijdens een bestaande vertraging in de levering. Indien door dergelijke gebeurtenissen de levering nadien onmogelijk wordt of van ons niet kan verwacht worden, hebbenwij het recht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Punt. 2.3 wordt daardoor niet aangetast.

5.2 Voorwaarde voor de naleving van termijnen voor leveringen is de tijdige ontvangst van alle door de koper te leveren documenten evenals de naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en andere verplichtingen door de koper. Worden deze voorwaarden niet tijdig vervuld, dan worden de termijnen op passende wijze verlengd. Wij dienen niet in te staan voor knelpunten en vertragingen die toe te schrijven zijn aan de fabrikant.

5.3 De verzending gebeurt op risico van de koper, ook wanneer vrachtvrije levering overeengekomen werd. Voor beschadigingen tijdens de verzending zijn wij enkel aansprakelijk wanneer wij uitdrukkelijk het transport op eigen gevaar overeengekomen hebben. Verzekering tegen braak wordt door ons enkel afgesloten op vraag van de koper en tegen facturatie van de verzekeringspremie. Een eventuele creditering van de schade kan enkel plaatsvinden wanneer wij dekking gekregen hebben van de verzekeringsmaatschappij. Verdere verplichtingen worden in dit verband door ons niet aangegaan. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden onze leveringen onverzekerd verstuurd.

5.4 Indien wij vertraging hebben opgelopen, kan de koper – ook indien hij bewijst dat hij daardoor schade leed - geen schadevergoeding eisen voor het gedeelte van de levering dat ingevolge de vertraging niet nuttig in gebruik kon worden genomen.

5.5 Zowel schadeclaims van de koper wegens laattijdige levering als schadeclaims in de plaats van uitvoering, die de in punt 5.4 bepaalde grenzen overschrijden, zijn in alle gevallen van laattijdige levering, ook na afloop van een aan de leverancier toegestane termijn, uitgesloten. Dit geldt niet in zoverre in gevallen van bedrieglijk opzet, grove nalatigheid of schending van het leven, het lichaam of de gezondheid, een dwingende aansprakelijkheid geregeld is. De opdrachtgever kan in het kader van de wettelijke bepalingen enkel het contract ontbinden indien de vertraging in de levering toe te schrijven is aan de leverancier. De voorgaande regelingen gaan niet gepaard met een wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper.

5.6 De koper is verplicht, op vraag van onze firma, binnen een termijn van 3 werkdagen te rekenen vanaf dag van verwittiging, te verklaren of hij wegens de vertraging in de levering het contract wenst te ontbinden of aandringt op de levering. Indien wij binnen vooropgestelde termijn geen bericht ontvangen houden wij ons het recht voor het contract alsnog uit te voeren of te ontbinden.

5.7 Indien de verzending of betekening op vraag van de koper met meer dan twee weken na bericht dat de goederen klaar waren ter verzending uitgesteld wordt, kan aan de koper voor elke begonnen maand een opslagvergoeding aangerekend worden t.b.v. 0,5% van de prijs van de goederen die het voorwerp uitmaken van de leveringen, met een maximum evenwel van 2,5%.

5.8 Ingeval van volledige of gedeeltelijke annulatie door de klant zal de door GPC Europe geleden schade vergoed worden door de klant. De schadevergoeding wordt forfaitair begroot op 30% van het bedrag van de factuur. GPC Europe behoudt ten allen tijde het recht de omvang van de werkelijke schade te bewijzen en de vergoeding ervan te vorderen. Het annulatiebedrag bedraagt minimaal 100,00 EUR. De betaalde voorschotten blijven verworven door GPC Europe.

5.9 Terugname van goederen is enkel mogelijk na onze schriftelijke toestemming. Goederen die uit de verpakking werden gehaald, worden nooit teruggenomen. Enkel standaarmateriaal met een waarde hoger dan 500,00 EUR kan eventueel teruggenomen worden. In dat geval wordt een administratieve kost van 10% op de totale waarde gerekend met een minimum van 100,00 EUR. Eventuele transportkosten zijn ten laste van de klant.

6. Waarborg

Voor materiële gebreken geldt de volgende regeling :
6.1 Wat betreft de hoedanigheid van de goederen geldt enkel de productbeschrijving in de offerte als overeengekomen. Wij geven geen waarborg voor de hoedanigheid van de goederen noch voor de duur van de hoedanigheid.

6.2 Het staat ons vrij, gebrekkige goederen of delen daarvan te herstellen of opnieuw te leveren wanneer de materiële fout binnen een termijn van 12 maanden na de levering gemeld werd, en in zoverre de oorzaak ervan reeds bestond op het ogenblik van de risico-overgang. Lukt deze herstelling of nieuwe levering niet, dan kan de koper onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding de overeenkomst ontbinden of de vergoeding verminderen.

6.3 Aanspraken wegens materiele gebreken verjaren na 12 maanden tenzij ingeval van schending van het leven, het lichaam of de gezondheid bij een opzettelijke of zware nalatigheid van onzentwege en bij het bedrieglijk verzwijgen van een ander gebrek.

6.4 Materiële gebreken dienen ons onverwijld, d.w.z. ten laatste binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk te worden gemeld met duidelijke foto‘s. Latere meldingen van gebreken worden niet erkend.

6.5 Aanspraken wegens gebreken zijn onbestaande voor slechts geringe afwijkingen van de overeengekomen hoedanigheid van de goederen, geringe vermindering van de bruikbaarheid, natuurlijke slijtage of schade die na de risico-overgang ontstaat ingevolge foutieve of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen of op grond van bijzondere invloeden van buitenaf, of die volgens het contract niet vooropgesteld wordt. Indien door de koper of door derden onvakkundige herstellingswerken uitgevoerd worden, kunnen er voor deze laatste en de daaruit voortvloeiende schade eveneens geen aanspraken wegens gebreken geformuleerd worden.

6.6 Bij klachten wegens gebreken mogen betalingen vanwege de koper enkel ingehouden worden voor het gedeelte dat in passende verhouding staat tot de opgetreden materiële gebreken. De koper kan enkel betalingen inhouden wanneer een klacht geformuleerd wordt omtrent de gegrondheid waarvan geen twijfel bestaat. Wordt de klacht ten onrechte geformuleerd, dan hebben wij het recht de ontstane kosten terug te vorderen van de koper.

6.7 De koper kan ons slechts in vrijwaring roepen in zoverre hij met zijn afnemer geen overeenkomst getroffen heeft die de wettelijke aanspraken wegens gebreken overschrijdt.

6.8 Wij zijn niet aansprakelijk voor montage- of herstellingsfouten wanneer de installatiebedrijven de goederen zelfstandig bij ons aankopen en zelf installeren.

6.9 Waarborggegevens en waarborgvoorwaarden zijn zuivere fabrikantengegevens, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Bij gevallen die aanleiding geven tot de waarborg kan de fabrikant naar keuze een schadevergoeding betalen of overgaan tot herstelling. Wij staan niet in voor kosten, meer bepaald voor montage- en verplaatsingskosten, die ontstaan in verband met de aansprakelijkheid van de fabrikant.

6.10 Voor schade die zich voordoet in het kader van de waarborg wegens schending van contractuele nevenverplichtingen, wegens adviesfouten, wegens ongeoorloofde handeling, wegens schuldige schending van de herstellingsplicht of de verplichting over te gaan tot vervangingslevering, of wegens andere rechtsgronden, en wel in het bijzonder ook in zoverre deze schade niet ontstaat aan het voorwerp van de levering zelf, zijn wij noch onze wettelijke vertegenwoordigers of uitvoeringsaangestelden niet aansprakelijk, tenzij in geval van bedrieglijk opzet of bij grove nalatigheid in hoofde van onze directie of leidinggevende bedienden, of wanneer een uitsluiting van de aansprakelijkheid om andere redenen wettelijk niet toegelaten is. Bij het ontbreken van gewaarborgde eigenschappen zijn schadeclaims eveneens uitgesloten, wanneer het niet juist de zin en de bedoeling van de waarborg was, onrechtstreekse schade van gebreken te vermijden.

6.11 Verdere of andere dan de onder punt 6 geregelde aanspraken van de koper tegen ons en wegens materiële gebreken zijn uitgesloten.

7. Algemene aansprakelijkheid

7.1 In geval van grove nalatigheid zijn wij aansprakelijk voor de voorzienbare schade, doch voor een maximumbedrag van 2,5 % van onze verkoopprijs, in zoverre per afzonderlijk geval geen hogere schade kan bewezen worden. Dit geldt ook bij schuldige schending van een wezenlijke contractuele verplichting. De aansprakelijkheid wegens het ontbreken van een gewaarborgde eigenschap blijft onaangetast. Blijft eveneens onaangetast de aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid en voor andere persoonlijke schade. Voor het overige is de aansprakelijkheid uitgesloten.

7.2 Wanneer de levering onmogelijk is, heeft de koper het recht, schadevergoeding te vorderen, tenzij wij niet dienen in te staan voor de onmogelijkheid. De aanspraak op schadevergoeding van de koper beperkt zich tot 2,5% van de waarde van het gedeelte van de levering dat wegens de onmogelijkheid niet nuttig in gebruik kan worden genomen. Deze beperking geldt niet wanneer in gevallen van bedrieglijk opzet, grove nalatigheid of wegens schending van het leven, het lichaam of de gezondheid een dwingende aansprakelijkheid gegeven is. Dit gaat niet gepaard met een wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper. Het recht van de koper om het contract te ontbinden blijft onaangetast.

7.3 In zoverre onvoorzienbare gebeurtenissen de economische betekenis of de inhoud van de levering aanzienlijk veranderen of een aanzienlijke invloed hebben op de exploitatie van ons bedrijf, wordt de overeenkomst, met inachtneming van de goede trouw, op overeenkomstige wijze aangepast. Wanneer dit economisch niet verantwoord is, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden. De koper krijgt onmiddellijk kennis van ons recht tot ontbinding, ook wanneer eerst met de koper een verlenging van de leveringstijd overeengekomen was.

8. Prijzen

8.1 Al onze prijzen gelden exclusief de wettelijke BTW, de verpakkingskosten en de transportkosten af fabriek/magazijn.

8.2 Indien wij instonden voor de opstelling en de montage, en indien niets anders overeengekomen werd, draagt de koper, naast de overeengekomen vergoeding, alle vereiste nevenkosten, zoals b.v. reiskosten, kosten voor transport van het gereedschap en van de persoonlijke bagage en verplaatsingskosten.

8.3 Prijswijzigingen zonder voorafgaande verwittiging van de koper blijven voorbehouden. Prijscorrecties op basis van fouten, zowel op facturen als op prijslijsten, leveringsbons, orderbevestigingen als op offertes blijven de verkoper eveneens voorbehouden. Prijscorrecties op basis van fouten, zowel op facturen als op prijslijsten, leveringsbons, orderbevestigingen als op offertes blijven de verkoper eveneens voorbehouden. De overeengekomen prijzen kunnen, zelfs na verzending van de pro forma factuur, gewijzigd worden ingevolge prijsstijgingen onafhankelijk van de wil van de verkoper (prijsstijgingen materialen, loonkosten, sociale lasten, taksen en vervoerskosten e.d).

9.Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

9.1 Plaats van uitvoering voor alle uit deze contractuele relatie voortvloeiende verplichtingen is de maatschappelijke zetel van onze firma zijnde Careelstraat 2, B-8700 Tielt.

9.2 Voor alle betwistingen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de contractuele relatie zijn de rechtbanken van de zetel van onze firma uitsluitend bevoegd. Wij hebben echter wel het recht vorderingen tegen de koper aanhangig te maken bij de rechtbanken van de zetel van de koper.

9.3 Voor de rechtsbetrekkingen in verband met huidige overeenkomt geldt uitsluitend het Belgisch materieel recht, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties ivm overeenkomsten ivm de nationale koop van goederen (CISG), in zoverre het om betwistingen tussen handelaars gaat. Wijzigingen en/of aanvullingen op deze contractuele bepalingen dienen schriftelijk te gebeuren. Dit geldt ook voor de vereiste van de schriftvorm zelf.

9.4 Indien bepaalde of meerdere van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of onuitvoerbaar zouden zijn of worden, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. In de plaats van de ongeldige, nietige of onuitvoerbare bepaling komt een nieuwe bepaling, die de economische zin en bedoeling van de ongeldig geworden bepaling zo dicht mogelijk benadert en een juridische toetsing doorstaat. Dit geldt ook wanneer een leemte voorkomt in de tekst. V 18.01