Gebruiksvoorwaarden

WEBSITE DISCLAIMER – GPC EUROPE BVBA

 

Deze website is eigendom van GPC Europe BVBA

Contactgegevens: Careelstraat 2, B-8700  Tielt

Adres maatschappelijk zetel: Careelstraat 2, B-8700  Tielt

Telefoon: +32 51.40.52.22

E-mail: info @ gpceurope.com

Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.177.730

RPR: Gent afdeling Brugge

 

Gebruiksvoorwaarden

Voor het bezoeken en gebruiken van de website www.gpceurope.com gelden de hierna volgende voorwaarden. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

GPC Europe levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal GPC Europe de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

GPC Europe kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat of voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

GPC Europe geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

GPC Europe kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan GPC Europe of rechthoudende derden.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de teksten en afbeeldingen die op deze website te zien zijn, is eigendom van GPC Europe. Hetzelfde geldt voor de auteursrechten op de computerprogramma’s die en het voorbereidend materiaal dat onder toezicht van GPC Europe specifiek voor deze website ontwikkeld zijn. Voormelde auteursrechten worden door GPC Europe uitdrukkelijk voorbehouden. De informatie op deze website is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel en informatief gebruik door individuele bezoekers en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering van het automatisch “cachen” van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een ander doel dan datgene waarvoor de website is bedoeld of voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden, is verboden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van GPC Europe.

Wel is het toegestaan om de informatie op deze website of een deel daarvan te bekijken op een enkele computer en vervolgens te downloaden naar een harde schijf, alsmede om een enkele hard copy te maken, mits dit gebeurt voor persoonlijke, niet-commerciële en informatieve doeleinden. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (beeld, geluid, software,...) is daarentegen steeds voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van GPC Europe.

Merken

Alle woord- en beeldmerken die zijn afgebeeld op deze website zijn eigendom van GPC Europe, tenzij anders is aangegeven. De woord- en beeldmerken waarvan de eigendom niet bij GPC Europe berust, worden gebruikt met toestemming van de respectievelijke eigenaars. Deze merken zijn beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GPC Europe, of, in het voorkomende geval, van enige andere merkhouder, is het niet toegestaan een of meer van deze merken te gebruiken, op welke wijze dan ook. In geen geval vrijwaart GPC Europe u tegen aanspraken van derden.

Persoonsgegevens

GPC Europe vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Wij nemen dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze Privacy Policy.

Links

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. GPC Europe biedt geen enkele garantie aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze websites en informatiebronnen.  Het plaatsen van hyperlinks of verwijzingen impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

GPC Europe verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en informatiebronnen en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan.

Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar deze website is mogelijk mits voorafgaand contact met en uitdrukkelijke goedkeuring van GPC Europe.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

GPC Europe kan deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden onmiddellijk van kracht na hun wijziging. Derhalve verzoekt GPC Europe de gebruiker van deze website om regelmatig de laatst van kracht zijnde gebruiksvoorwaarden te raadplegen

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van GPC Europe bevoegd.